Navigácia

O škole

HISTÓRIA

                                                Obec Kalša

leží na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov v Podslanskej pahorkatine.

1270 - sa datuje vznik obce. Vyvinula sa na území patriacom kláštoru križiakov. Patrila zemianskym rodinám.  

1836 -  prvá zmienka o škole, bola to cirkevná škola, v ktorej učil učiteľ Ján Jókai. Vyučovalo sa po  maďarsky a po slovensky, lebo tunajšie obyvateľstvo bolo zmiešané.

1868 - bola zriadená terajšia škola - učiteľom bol J.Šoltes. Do roku 1918 sa v škole vyučovalo v maďarskom jazyku. Posledným učiteľom do vypuknutia 1.svetovej vojny bol P.Šimody. Po  vojne sa vyučuje v slovenskom jazyku. škola je v zlom technickom stave, vyžaduje si opravu. V tom čase na škole pôsobia dvaja učitelia: A.Repašský a J.Koutny pochádzajúci z Rakúska. Po ňom nastupuje A.Mareček z Moravy.    

1929 - zavedenie 8-ročnej školskej dochádzky. Škola má dve triedy s počtom žiakov 70. Správcom školy je od roku 1919 do 1936  je A.Repašský. 

1940 - počet žiakov stúpa na 138, neskôr na 150. Do obce umiestnili 80 detí slovenskej národnosti z maďarského detského domova. Do tohto roku mala škola ráz štátnej ľudovej školy.

1941- sa škola mení na rímskokatolícku a gréckokatolícku ľudovú školu, ktorá trvá do roku 1944.  Obdobie rokov 1944-1966 nie je zapísané v miestnej kronike.

1966 - sa začína výstavba novej školy ZDŠ 1.-5.ročník. V tom istom roku nastupuje mladý učiteľský pár - manželia Pavlíkovci, ktorí pôsobia na tejto škole do roku 1973. 

1976 - sa odčleňuje 5.ročník do Slanca. To už je riaditeľom p.Pekár, ktorý tu učí spolu so svojou manželkou a p.uč.F.Gedrom.

1979 - škola dostáva nový názov Základná škola v Kalši. Novým riaditeľom od roku 1982 sa stáva Mgr.P.Spura, ktorý tu učí spolu so svojou manželkou Mgr.M.Spurovou.

1992 - porevolučné obdobie, na škole sa začína vyučovať náboženská výchova ako nepovinný predmet. Na škole vyučujú p.H.Štibelová a M.Dvorová.

1994 - okresný hygienik zatvára budovu školy z dôvodu praskania a uvoľňovania statiky. Vyučuje sa v náhradných priestoroch obecného úradu. Učebne sú malé, bolo nevyhnutné prijať viac učiteľov. na žiadosť rodičov sa zriadil aj školský klub. Pôsobia tu: riaditeľka Mgr.H.Štibelová, učitelia - M.Dvorová, Ing.Viera Hajduková, Mgr.Anna Verbová, Mgr.S.Pohárová a vychovávateľka - Ing.M.Šimková, S.Poláková a neskôr J.Lucová. 

2002 - školy prechádzajú transformáciou a spravujú ich obce. Na čele obce Kalša je p.starostka G.Ivaňáková. Snahou obce je priestory školy upraviť tak, aby prebiehala nerušená výchova a vzdelávanie. S výstavbou školy sa kvôli nízkemu počtu iakov nezačne.

2005 - obec Kalša ako zriaďovateľ zriaďuje právny subjekt ZŠ s MŠ Kalša, ktorého súčasťou je ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. Bol vyhlásený konkurz na miesto riaditeľa - štatutára. Konkurzu sa zúčastnili dvaja uchádzači PaedDr.E.Tkáčiková a PaedDr.Helena Štibelová. Do funkcie bola menovaná starostkou obce p. Gabrielou Ivaňákovou druhá menovaná uchádzačka - PaedDr.Helena Štibelová.

 2006 - zmena vo vedení obce po voľbách. Starostom sa stal pán Vincent Kundrát.

2010 - opätovné vyhlásenie konkurzu. Po piatich rokoch nastupuje na päť ročné funkčné obdobie PaedDr.Helena Štibelová.       Konkurzu sa zúčastnili dvaja kandidáti; Dr.Mindžák a Dr.Štibelová. 

2010 - komunálne voľby v novembri. O  post starostu sa uchádzali: Bc.Gabriela Ivaňáková, p.Štefan Pástor, p.Boris Lendacký. Starostom obce sa stala pani Bc.Gabriela Ivaňáková, ktorá si svoje postavenie opätovne po jednom funkčnom období obhájila.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Kalša
    Kalša 128, 044 18
  • +421 055 6968116
    0918 539 920

Fotogaléria